REGULAMIN STRONY

 

Strona główna » Regulamin

Regulamin strony 

AestePoolPoland.

 1. DEFINICJE
  1. Właścicielem strony internetowej jest AESTEPOOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą przy ul. Bukowińska 2/U3 02-703 Warszawa, NIP: 5214064425
  2. REGULAMIN – niniejszy regulamin Strony.
  3. FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dostępny na stronie internetowej www.aestepoolclinic.pl umożliwiający Usługobiorcy kontakt z Usługodawcą.
  4. USŁUGODAWCA – działalność gospodarcza pod nazwą firmy AESTEPOOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, adres siedziby: Bukowińska 2/U3, 02-703 Warszawa, adres do doręczeń: Bukowińska 2/U3 02-703 Warszawa, NIP: 5214064425, REGON: 52827090800000, wpisaną przez Krajowy Rejestr Sądowy o numerze: 0001098014, adres poczty elektronicznej: info@aestepoolclinic.pl, tel. 667016163. 
  5. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
  6. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Strony.
 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. ​​Strona www.aestepoolclinic.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
  2. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę www.aestepoolclinic.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
  3. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Strony www.aestepoolclinic.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
  4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
   1. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
   2. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
   3. Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. RODZAJ, WARUNKI I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH
  1. ​Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Strony korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak Formularz kontaktowy.
  2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
  3. Korzystanie z Usług Elektronicznych wymienionych w rozdziale III pkt 1 ma na celu wydaniu opinii czy Usługobiorca może podjąć się usług pełnionych przez Usługodawcę.
  4. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1 i 3  Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
  5. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
  6. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
  7. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
  8. Usługobiorca dostarczając dane niezgodne ze stanem faktycznym, podszywając się pod osoby trzecie podlega kodeksowi karnemu z art 190a [Uporczywe nękanie, kradzież tożsamości]  § 2
 4. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
  1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.aestepoolclinic.pl korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością www.aestepoolclinic.pl Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.aestepoolclinic.pl, bez zgody Usługodawcy.
  2. Wykorzystanie bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.aestepoolclinic.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
 5. OCHRONA PRYWATNOŚCI
  1. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca, który działa zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm.). i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
  2. Akceptując regulamin Usługobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie danych zgodnie z rozporządzeniem o którym mowa w rozdziale 5 pkt 1
  3. Usługobiorca wysyłając wiadomość mailową na adres z domeną @aestepoolclinic.pl akceptuje niniejszy regulamin o ochronie prywatności.
  4. Dane osobowe usługobiorcy rejestrowane są za pomocą Formularza kontaktowego oraz wiadomości wysłanej pod adres mailowy z domeną @aestepoolclinic.pl
  5. Przechowywanie danych osobowych służy odpowiedzi na pytania zadane przez Usługobiorcę oraz przygotowania oferty związanej z usługami świadczonymi przez Usługodawcę.
  6. Przechowywanie danych może nastąpić również po prawidłowym wykonaniu usługi przez Usługodawcę.
  7. Usługodawca nie ma prawa do sprzedaży danych osobowych Usłogobiorcy.
  8. Usługodawca ma prawo na opublikowanie wizerunku Usługobiorcy na podstawie wyrażenia pisemnej zgody Usługobiorcy, które może zostać przekazane drogą mailową, sms’em lub komunikatorem Whats app lub w sposób wybrany przez Usługobiorcę.
  9. Usługodawca ma prawo do przekazania danych osobowych Usługobiorcy do kraju poza Unią Europejską  w celu prawidłowego wykonania usługi.
  10. Pozostałe zasady ochrony prywatności reguluje Polityka ochorny danych
 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Umowy zawierane za pośrednictwem Strony zawierane są zgodnie z prawem polskim.
  2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
  3. Usługodawca zastrzega sobie prawa do zmiany treści regulaminu w dowolnym czasie. W razie jakichkolwiek zastrzeżeń pytania należy kierować pod adres mailowy info@aestepoolclinic.pl

 

przeszczep włosów Turcja

Ul. Bukowińska 2/U3
02-703 Mokotów/Warszawa

+48-667-016-163
info@aestepoolclinic.pl

Zadzwoń

+48 667 016 163

Napisz

info@aestepoolclinic.pl

DARMOWA KONSULTACJA

Wyślij zgłoszenie i otrzymaj darmową konsultację